اعتراض صنفی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز که از ۱۴ روز قبل آغاز شده بود امروز نیز ادامه یافت

اعتراض صنفی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز که از ۱۴ روز قبل آغاز شده بود امروز نیز ادامه یافت

via اعتراض کارگران «گروه ملی فولاد اهواز» به پانزدهمین روز متوالی رسید — کانون همبستگی با کارگران ایران -گوتنبرگ