کارگران متخصص فولاد قروه در غرفه‌های تره‌بار تهران کارگری می‌کنند

کارگران بیکار شده فولاد زاگرس در قروه کردستان از فرط بیکاری به مشاغل کاذب روی آورده‌اند و یا به شهرهای بزرگ مهاجرت کرده‌اند

via کارگران متخصص فولاد قروه در غرفه‌های تره‌بار تهران کارگری می‌کنند — کانون همبستگی با کارگران ایران -گوتنبرگ