نیویارک تایمز: از میان ۴۰۷ ولسوالی افغانستان، برخی آنها با جنگ روبرو اند

نیویارک تایمز در اینجا مشخصاً به ولسوالی شیندند هرات توجه کرده که با حدود دو صد هزار جمعیت، در صد کیلومتری…