تازه های جهان در ستودیوی آزادی

پاکستان درج شدن نام این کشور در فهرست کشور های که آزادی های مذهبی را نقض کرده اند تصیمی با انگیزۀ سیاسی دانست، پارلمان بریتانیا به حکومت این کشور امشب رای عدم اعتماد میدهد و درعراق به هدف جالب ساختن درس برای کودکان یک بس را صنف درسی ساخته اند. ستودیوی آزادی ساعت ۷ از تلویزیون پیشگام نیز پخش میشود.